มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและความปลอดภัยในการใช้งาน

จากสถาบันที่น่าเชื่อถือในระดับสากลทั้งในห้องปฏิบัติการและพื้นที่จริง

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวิภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในอากาศ
มากกว่า 99.99% ในห้องแลป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักรังสี เครื่องมือแพทย์

แนะนำสำหรับฆ่าเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าในอากาศ

Intertek สถาบันระดับสากล
1,000 สาขาทั่วโลก

ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อ
ในพื้นที่ใช้งานจริง


ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ PTEC

ไม่มีสารตกค้าง ไม่ปล่อยก๊าซ
โอโซน,สารปรอท และ VOCs

สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เป็นอุปกรณ์ UVC ที่ฆ่าเชื้อ
ได้และมีความปลอดภัย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ERTC)

คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นดีถึงดีมาก

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์กรมหาชน)

ปกป้องการเล็ดลอดของรังสี
และปลอดก๊าซโอโซน