เงื่อนไขการรับประกันสินค้า UV Care254 Airflow

1. เงื่อนไขการเคลมเปลี่ยนสินค้าเครื่องใหม่ (กรณีสินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้)

1.1 ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 7 วัน (เริ่มนับจากวันที่ลงทะเบียนในรับประกันสินค้าใน website : https://.service.goodtechthai.com/) 1.2 ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีเมื่อทดสอบแล้วสินค้า มีอาการเสียจริง 1.3 อุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมดต้องอยู่ครบ เช่น กล่อง, ตัวกันกระแทก, คู่มือ, ฯลฯ สภาพสินค้าจะ ต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย 1.4 ชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

2. เงื่อนไขการรับประกัน

ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์รับประกันสินค้าระยะเวลา 1 ปี ก็ต่อเมื่อได้ทำการลงทะเบียนใน website: https://service.goodtechthai.com/ หรือสแกน QR Code และกรอกข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น

3. การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้

3.1 ความเสียหายที่มีสาเหตุจาก การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ 3.2 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก 3.3 อาการชำรุด และความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ 3.4 การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว, ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย 3.5 สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม ชิ้นส่วนหลุดหายไป สติ๊กเกอร์รับประกันเกิดความเลอะเลือน ฉีกขาดมีการแก้ไข, โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 3.6 สินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน หากเกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อม (บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซ่อม) บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง รวมถึงกรณีสินค้าหากไม่ได้รับการซ่อม

4. ขั้นตอนการแจ้ง Service

4.1 โทรเข้า Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 092-5995322 ที่ติดไว้ข้างกล่องสินค้า หรือสแกน QR Code เพื่อเข้า Website (รับแจ้งเรื่องติดต่อช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.) ข้อมูลที่ต้องทำการกรอกใน Website ใส่ข้อมูลสินค้าข้างเครื่อง** (Serial Number) ระบุปัญหาของเครื่องที่พบ ใส่รูปภาพประกอบ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ** Email** ที่อยู่รับส่งสินค้า** 4.2 เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. เพื่อแจ้งวันและเวลาการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ Service (กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าดำเนินการไม่เกิน 5 วันและพื้นที่ต่างจังหวัดไม่เกิน 7 วัน) 4.3 หากกรณีต้องยกเครื่องกลับศูนย์เพื่อทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่จะแจ้งวันส่งเครื่องกลับอีกครั้ง 4.4 กรณีต้องยกเครื่องกลับศูนย์เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. เพื่อแจ้งวันส่งสินค้าคืนหลังจากทำการ Service