เงื่อนไขการรับประกันสินค้า DC Air Filter

รับประกันสินค้าทั้งระบบ 1 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบระบบ ไม่รวมชิ้นส่วนที่หมดอายุ คือ แผ่นกรองอากาศ

  1. สายไฟรับประกันตามมาตรฐานผู้ผลิต
  2. มอเตอร์พัดลมรับประกัน 1 ปี
  3. อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้งรับประกันตามมาตรฐานของผู้ผลิต
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันอันเนื่องมาจากมีการดัดแปลงระบบ และ/หรือ อุปกรณ์หรือมีการนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งพร้อมระบบตั้งแต่แรกมาต่อเชื่อมระบบ

* ชุดแผ่นกรองอากาศ Filter สำหรับเปลี่ยน 1 ชุด จำนวน 2 ชิ้น ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท