อย่าเพิ่งเชื่อ ‼

จนกว่าจะได้พิสูจน์เอง ตอกย้ำคุณภาพและความปลอดภัย

UV Care254 Airflow เครื่องฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคในอากาศ หรือเครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi-Performance ที่ผ่านการทดสอบ และรับรองคุณภาพถึง 7 สถาบันชั้นนำระดับสากล

เพราะเราให้ความสำคัญกับผู้บริโภคก่อนเสมอ จึงอยากสร้างความมั่นใจกับลูกค้าก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1. ตอกย้ำความปลอดภัย! UV Care254 Airflow เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ด้วยรังสี UVC เป็นเครื่องเดียวในไทยที่ผ่านการรับรองจาก สคบ.

รังสี UVC เป็นรังสีที่อันตรายต่อผิวหนังและดวงตาของมนุษย์ ทาง สคบ. จึงมีประกาศห้ามขายสินค้า หรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ประกอบการนำเข้า ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

แต่ด้วยการพัฒนาและออกแบบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง “ความปลอดภัย” จึงทำให้ UV Care254 Airflow ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แล้วว่า

“…ผ่านเกณฑ์การทดสอบขีดจำกัดอันตรายเนื่องจากเปิดรับแสงที่เกิดจากตาและผิวหนังอันเนื่องมาจากรังสีอุลตราไวโอเลต จึงจัดว่าไม่เป็นสินค้าอันตราย และผ่านเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อรังสี UV-C จากคณะกรรมการ ว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า และบริการตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค : พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 : พ.ศ. 2562 ภายใต้การกับกำดูแลของ สคบ.”

2. เราให้ความสำคัญในเรื่อง “ความปลอดภัย” เป็นอันดับ 1 จึงได้ส่ง UV Care254 Airflow เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi-Performance มีความเข้มข้นของรังสี UVC หรือ UV Dose สูงกว่ามาตรฐานถึง 30 เท่า แต่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ PTEC และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

จากการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ได้ผลการรับรองว่า

“…ผ่านเกณฑ์การทดสอบขีดจำกัดอันตรายเนื่องจากเปิดรับแสงที่เกิดจากผิวหนังและดวงตา Skin and Eye Safety (IEC 62471 : 2006) จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ได้ ผ่านเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อรังสี UV-C เรียบร้อยแล้ว…”

3. ผ่านการทดสอบการรั่วไหลของรังสี UVC ขณะใช้งาน ด้วยโครงสร้างที่ออกแบบโดยสิทธิบัตรเฉพาะ เพื่อป้องกันการเล็ดลอดของรังสี UVC และปลอดก๊าซโอโซน จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4. ตอกย้ำประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ! UV Care254 Airflow เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi-Performance ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและยีสต์ ที่อยู่ในอากาศ 99.99% จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC ไบโอเทค)

5. นอกจากนี้ ยังผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัส จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ในส่วนของคนในระยะแรกจะมีอาการไข้สูง เจ็บคอ หนาวสั่น ต่อมาจะมีภาวะสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหดเกร็ง เห็นภาพหลอน นอนไม่หลับ ระบบหายใจล้มเหลว

แค่ทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ ยังไม่เพียงพอ ขอเพิ่มการทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่จริง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน ให้ชัดเจนเลย และเป็นเครื่องเดียวที่กล้าทดสอบในพื้นที่จริง

โดย UV Care254 Airflow เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi-Performance ผ่านการรับรองประสิทธิภาพการใช้งานในพื้นที่จริงจาก 2 สถาบันชั้นนำดังนี้

6. ผ่านการรับรองจากสถาบัน Intertek ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระดับสากล มีสาขา 1,000 แห่งทั่วโลก ว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรคในอากาศในพื้นที่ปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผ่านการรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าสามารถทำให้ปริมาณเชื้อโรคในอากาศลดลงได้เมื่อเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องปิดเครื่อง รวมถึงปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี-ดีมาก

Share to :